What are the best customer service companies

Duomenų valdytojas ir tvarkymo tikslas. UAB "Headex" (Headex), kaip duomenų valdytoja, gavusi Jūsų sutikimą, tvarkys Jūsų pateiktus, žemiau nurodytus Asmens duomenis atrankos į Headex ir / ar jos partnerių siūlomas darbo vietas tikslu.

Asmens duomenys ir tvarkymo pagrindas. Šio sutikimo pagrindu Headex tvarkys kvalifikacijos, gebėjimų, įgūdžių ir / ar kitus Jūsų pateiktus duomenis (Asmens duomenys):

  1. Identifikacijos ir kontaktiniai duomenys: vardas; pavardė; gimimo metai; lytis; amžius; el. pašto adresas; Telefono numeris;skypevardas; gyv. vietos adresas; adreso tipas (namų, darbo); šalis; miestas; microrajonas;
  2. Poreikiai: pageidavimas išvykti poroje; darbo sąlygos (darbo etatas, darbas slenkančiu ar pamaininiu grafiku, atlyginimo lūkestis); žalingi įpročiai; pageidavimai (darbo sritis, pozicija, vykimas, darbo pradžia, kita);
  3. Informacija tinkamumui įvertinti: CV duomenys; darbo ieškoma Lietuvoje ir / ar užsienyje; pilietybė; kalbų įgūdžiai; leidimas gyventi / dirbti Europos Sąjungoje; studijų duomenys (rūšis, statusas); išsilavinimas (įgyta profesija, specialybė, papildomos kvalifikacijos); darbo patirtis (įmonė, pareigos, darbo laikotarpis, darbo pobūdis, atsakomybės, išėjimo priežastys, kiti darbai, darbo patirtis įvairiomis sąlygomis, darbas užsienyje); kelionės į darbą savo automobiliu galimybės; asmeninės savybės; kai to reikalauja darbo vietos specifika, tinkamumui įvertinti tvarkome sveikatos duomenis (sveikatos sutrikimai, alergijos, darbingumo ribojimai);
  4. Motyvacija: rekomendacijos; išvykimo į užsienį priežastys; norimas dirbti darbas; svarbūs aspektai darbe; ieškomo darbo trukmė; galimybė greitai išvykti į užsienį; duomenys, ar yra artimųjų, kuriais reikėtų pasirūpinti Lietuvoje; išvykų su šeima derinimas;
  5. Competence: kvalifikacija ir ją patvirtinantys pažymėjimai (galiojančio krautuvo pažymėjimo turėjimas, vairavimo kategorijos teisių turėjimas); rūšiuotojo testas (data, greitis, mąstymas, ištvermė, papildomi komentarai);Minesotos testo rezultatai; krautuvo vairavimo testas; rinkimo testas (balsu, raštu); kruopštumo testas (testo data, rezultatas, papildomi komentarai); tinkamumo pozicijai įvertinimas; galutinis įvertinimas;
  6. Individualios komunikacijos informacija: el. laiško siuntėjo serverio IP kodas ir IP adresas; interviu duomenys (data, suplanavęs asmuo, apklausą atlikęs asmuo); planuojami interviu (data, laikas, užregistravęs asmuo, užrašai); duomenų šaltinis (iš kur gauti duomenys, šaltinio pavadinimas, duomenų gavimo data, asmuo suvedęs duomenis).

Saugojimo terminas. Asmens duomenis Headex tvarkys 3 metus nuo šio sutikimo dienos. Po to Asmens duomenis, kurių tvarkyti neturėsime teisinio pagrindo, saugiai sunaikinsime, išskyrus Jūsų sutikimo davimo faktą patvirtinančią informaciją, kurią saugosime ne ilgiau kaintiytiavis, viekiant pagrindištikalini.

Duomenų gavėjai: Asmens duomenis Headex gali perduoti Headex grupės įmonėms ir / ar potencialiems darbdaviams visame pasaulyje, įskaitant ir esantiems valstybėje, kurios teisės aktai neužtikrina Lietuvoje galiojančio asmens ly duomenų teisinės ap. Asmens duomenis perduodant gavėjui į tokią valstybę, Headex ir Asmens duomenų gavėjas taikys tinkamas apsaugos priemones, kad Asmens duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėto tvarkymo. Asmens duomenis minimalia būtina apimtimi taip pat galime perduoti trečiajam asmeniui, teikiančiam paslaugas Headex ar Headex įmonių grupės įmonei, įskaitant teisės, mokesčių, verslo, personalo patavyta

Duomenų tvarkymo sąlygos ir tvarka. Asmens duomenis tvarkysime Jūsų tinkamumui į Headex ir / ar jos partnerių siūlomą darbo vietą įvertinti ir susisiekti su Jumis. Duomenys gali būti renkami, tvarkomi ir saugomi (įskaitant pasitelkiant paslaugų teikėjus, įsteigus ir duomenis tvarkančius už Europos Sąjungos ribų), teikiami, tiek skaitmenine forma, tiek skaitmenine forma, tiek materialiose laikmenose, kuroįšokitantis, kuroįšokitantis, iemoššokitantis, internet tvarkomų duomenų pobūdį, užtikrintų saugų ir teisėtą tvarkymą. Interviu metu Jūsų prašysime pateikti privalomus kandidatūros vertinimui Asmens duomenis, kurių nepateikus, negalėsime pateikti darbo pasiūlymo. Galėsite pasirinkti neteikti atrankos specialisto nurodytų papildomų duomenų.

Automatizuotas duomenų tvarkymas.Jūsų asmens duomenis tvarkysime automatizuotu būdu (įskaitant profiliavimą), kad galėtume efektyviai vykdyti atrankas į Headex ir / ar jos partnerių siūlomas darbo vietas. Jūs turite teisę prašyti ne automatizuotu būdu peržiūrėti automatizuoto duomenų tvarkymo ir profiliavimo rezultatus.

Duomenų šaltiniai.Asmens duomenis gaunameiš Jūsų, sugeneruojame patys ir / ar trečiųjų asmenų.

Jūsų teisės. Turite teisę teisės aktų nustatyta tvarka susipažinti su tvarkomais Jūsų Asmens duomenimis, ištaisyti duomenis, pareikalauti ištrinti Jūsų Asmens duomenis, apriboti jų tvarkymą, nesutikti kt Dėl savo Asmens duomenų tvarkymo, teisių įgyvendinimo, taikomų saugumo priemonių galite kreiptis el. Paštu[email protected] ar atvykę į Headex biurą, adresu: Švitrigailos g. 11 B, Vilnius, Daugiau informacijos galite rasti: http://www.headex.eu/lt/privatumo-politika/

Sutikdamas, patvirtinu,kad:

  • Pateiksiu tikslius ir teisingus savo Asmens duomenis, o šiems pasikeitus - nedelsiant informuosiu Headex;
  • Headex pateiksiu kitų asmenų duomenis tik gavęs jų sutikimą teisės aktų nustatyta tvarka, kuris bus tapatus šiam ir kurį pareikalavus nedelsiant pateiksiu Headex; Headex atžvilgiu atsakau už šio įsipareigojimo nevykdymą;
  • Susipažinau su sutikimu, jį supratau, uždaviau rūpimus klausimus dėl Asmens duomenų tvarkymo Headex ir į juos buvo atsakyta.
  • Sutinku su Asmens duomenų, įskaitant sveikatos duomenų, jei tokių pateikčiau, tvarkymu sutikime nurodyta tvarka ir, kad Headex mano kontaktiniais duomenimis (telefonu, trumpąją sms žinute ir / are elė. Paštuūi .